دکتر مجتبی احمدوند

مجتبی احمدوند
رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی MBA
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد از آمریکا

مهندس مصطفی احمدوند

مصطفی احمدوند
رشته تحصیلی: مهندسی عمران /مدیریت کسب و کار
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از آمریکا

عباس اکبرپور
رشته تحصیلی: مهندسی عمران-سازه
مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا

سیامک بوداقپور

سیامک بوداقپور
رشته تحصیلی: مهندسی عمران-آب های زیرزمینی
مدرک تحصیلی:دکتری از هندوستان

اکبر عابدی

اکبر عابدی
رشته تحصیلی:ساختمان و طراحی
مدرک تحصیلی:کارشناسی از آمریکا

علی نورزاد
رشته تحصیلی: دکتری مهندسی راه و ساختمان ژئوتکنیک لرزه ای (دانشگاه کنکور دیا ـ مونترال ـ کانادا)
مدرک تحصیلی: دانشیار – پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی