پژوهش پایدار

هدف موسسه از پژوهش پایدار؛مدیریت اجرایی طرحی است نو، پویا و هلستیک، جامع گرا با تفکری کوانتمی و دیدگاهی آینده نگرانه و برنامه ریزی بر پایه سناریوهای آینده های متفاوت در جهت پیاده کردن رویکردی پویا برای بستر سازی مناسب ارتقای سطح دانش زبدگان و پرورش نخبگان محقق و متخصص و توسعه نوآوری راه حل هایی برای چالشهای پیش روی کسب و کار کشور، منطقه و جهان گلوبال می باشد.

معاونت پژوهشی موسسه با مشارکت مرکز تحقیقات بتن (متب) و پشتیبانی موسسه بین المللی بتن (ACI) و حمایت شرکتهای وند شیمی ساختمان و اسفالت طوس اقدام به تشکیل تمرکز هم اندیشی و همگرایی برای ایجاد هم افزایی پژوهش های مشارکتی در تدوین و تهیه طرح توسعه ۵ ساله موسسه همسو با افق چشم انداز ایران پیشرفته سال ۱۴۰۴ و نظام نوین پژوهشی کشور و مدیریت برنامه ریزی فعالیت های تحقیقات بنیادی و کاربردی موسسه در جهت ابتکارهای پایایی؛ توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و امنیت ملی را رهبری می نماید.

کوشش های تحقیقاتی کاربردی موسسه در جهت همگرایی خلاقانه برای ایجاد هم افزایی در رسیدن به اهداف طیف صنایع مختلف در کنسرسیوم های مشارکتی پژوهشی محققان ایران و سراسر جهان گلوبال در خصوص نوآوری تکنولوژی های مختلف در رشته های عمران، بتن، صنایع، معماری، شهرسازی و مدیریت آینده های متفاوت با همکاری مرکز تحقیقات بتن “متب” و موسسه بین المللی بتن ACI می باشد

پروژه نوین نظام پژوهشی

تمرکز دانشگاه و موسسه آموزش عالی

دانشگاه پژوهش محور تمرکز خود را بر چالش های بالاتری از نیازهای محلی، منطقه ای اتخاذ می نماید و توجه را به ماورای اهداف منطقه ای، فرامرزی سیاسی، کوتاه مدت معطوف می دارد و به پژو هش، تحقیقات و پرورش نخبگان(Elite) برای ورود به جامعه جهانی گلوبال فراملی به پردازد و در عوض،
مرکز آموزش عالی و کالج باید تمرکز خود را بر پایه استعدادها، آموزش و تعلیم نیروی کار دانش بنیان و زبدگان (Semi Elite) برای برآورده کردن نیاز های جامعه محلی، منطقه ای، ملی و گلوبال فراملی و ترویج فرهنگ فراملی و به چالش کشیدن خود در آینده باشد و در جستجوی یافتن، نقاط آرام و درک مفهوم هر قدمی که در این سفر بر می دارند باشد، همانگونه که یک نفر به سیارات جدید قدم می گذارد، باشد.
امروزه نقش موسسات آموزش عالی تولید و یا آفرینش دانش، انتقال دانش، نشر و اشاعه دانش، تولید تکنولوژی و نوآوری، تجاری کردن دانش، ترویج الگوی نوین فرهنگ فراملی جوامع گلوبال، تحقیق و پژوهش برای پاسخگوی به نیاز های صنعت با موضوع پایایی و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، خدماتی دانش بنیان، و وضعیت اشتغال دانش آموخته گان می باشد.
امروزه رابطه ای مستقیم بین توسعه فناوری و پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. موسسه آموزش عالی محل آموزش و تعلیم نیروی انسان گلوبال و شهروند گلوبال متخصص و ماهر به معنای واقعی است. پیوند و ارتباط صنعت و آموزش عالی می تواند تاثیری تعیین کننده و بنیادی برجای بگذارد.
دانشگاه آینده، مشاهدگر و آینده نگر و جستجوگر چیز های نا مشخص و راهنمای ما برای ورود به دنیای نا شناخته ها و تولید کننده و خالق درهای جدید به آینده ای نامعلوم و نامشخص، هدایت کننده و معمار ساختار جامعه آینده بشری می باشد.
پاراداکس موجود در مرحله گذار از جامعه صنعتی به جامعه فرا صنعتی دانش بنیان و وجود شکاف بین نیروی های انسان دانش بنیان و انسانهای بدون دانش می باشد و انتظارات ما از نظام آموزش عالی امروزی که پاسخگوی نیاز های جامعه گلوبال فراملی برای از بین بردن این شکاف و نیز ارایه راهکارهای خردمندانه در قبال موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، مانند مالکیت معنوی انسانی و عدالت اجتماعی در شرایط نوین جهانی شدن در این جوامع با ساختار اقتصادی فرهنگی و خدماتی دانش بنیان و آموزش دانش تئوری و تعلیم دانش مهارت های فنی انسان گلوبال با رویکردهای کاربردی و اشتغال آنان در سطح محلی، منطقه ای، ملی و گلوبال فراملی، و اهمیت فراهم کردن سرمایه های اجتماعی، ایجاد پیوند روابط اجتماعی و عدالت اجتماعی را دارند که چگونگی ایفای این نقش پیوند اجتماعی (Social Cohesion) در سطح گلوبال، پروژه نوینی را پیشروی ما قرارداده که سناریوی های پنجگانه مرتبط به آموزش عالی شامل:
.نیاز های جامعه گلوبال دانش بنیان و آموزش عالی
.بدست آوردن(و یا جلوگیری کردن) و رسیدن به عدالت اجتماعی و مالکیت انسانی و معنوی(Human Equity) و آموزش عالی
.اجتماعات یا جماعت های مرتبط(Inter connections) و وابسته(Interdependencies) به آموزش عالی
.تفاوت ها، تنوع انواع مراکز آموزش عالی و نقش آنها
.راهبری(Steering) و حکمرانی(Governance) اجتماعی و آموزش عالی
که بطور طبیعی در هم گرایی تمام این اولویت ها قرار گرفته اند و تحقیقات جدیدی برای تاثیر اجتماع بر آموزش عالی برای مدیریت اجتماع و سیاست گذاری های اجتماعی و مجریان می باشد.
در واقع پاسخگویی به سئوالات عظیم پیش روی جهان امروز در رابطهآموزش عالی و تولید و توسعه جامعه دانش بنیان و نقش کلیدی رابطه آموزش عالی با اجتماع و تدوین موضوعات تحقیقات مرتبط به عصر نوین جوامع گلوبال فراملی نه فقط محققان بلکه برای سیاست مداران، تصمیم گیران و مجریان در اجتماع و اقتصاد نوین دارد. و در سطح وسیع تر مضمون تحقیقات در علوم اجتماعی و سایر رشته های مرتبط در قالب های عمومی تر درک مفهوم اجتماعی از جمله موضوعات زیر می باشند:
تئوری های سرمایه انسانی و معنوی
تئوری های قدرت
تئوری های نابرابری و در حاشیه قرارگرفتن در اجتماع
تئوری های سازمان ها و موسسات و سازماندهی
تئوری مدیریت عموم مردم
همگی از موضوعاتی هستند که پاسخگویی به آن ها در رابطه با نقش آموزش عالی در آفرینش دانش و توسعه جامعه دانش بنیان نوین و مسایل سرمایه های انسانی و عدالت اجتماعی (و نقش آن در رابطه با هم گرایی اجتماعی و پیوند ها و نزدیکی های اجتماعی در حوزه فرآیند جهانی شدن و آموزش عالی از جمله تاثیر نوآوری های تکنولوژی و مهاجرت نیروی انسان گلوبال تحصیل کرده به بازار آزاد، مصرف کننده ها، و در نهایت نقش حکمرانی مردم از دریچه گشاده تر از علوم اجتماعی با زاویه چند بعدی به موضوع آموزش عالی و تاثیر آن بر اجتماع و تحقیقات مرتبط به آموزش عالی و اجتماع نیز یکی از حوزه های مهمی است که از درون فرآیند آن و تاثیر آن بر توسعه مدیریت جدید دولت و مردم مورد جستجو قرار خواهد گرفت که تمام این موضوعات تمرکز سازمانهای اجتماعی اروپا، امریکا و آسیا و عقلانیتی که به بررسی این موضوعات می پردازد می باشد.
بسیاری از فشار های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی باعث بررسی و مطالعات فعالیت های شناختی تفاوت های بین سه بخش اجتماعی نخبگان، زبدگان و بخش عامه مردم که در حال تغییر می باشند گردیده است. همچنین تفاوت های بین موضوع فارغ التحصیل شدن و حرفه ای متخصص شدن که به رابطه بین موسسات آموزش عالی و اجتماعات محلی، منطقه ای و ملی که به آنها خدمات ارایه می کنند می باشد.
آین چالشها باعث تغییر ساختار سنتی یا مرسوم و ایجاد فرهنگ فراملی کاربردی، راهبردی و حکمرانی سیستم آموزش عالی و موسسات شده است.
کیفیت آموزش عالی نقش کلیدی در آموزش و یادگیری نیروی انسان گلوبال تحصیل کرده برای ورود به بازارکارجدیداقتصادی گلوبال به عنوان شهروند گلوبال و نیز آموزش فرهنگ کاری فراملی دوران نوین جوامع گلوبال دانش بنیان برایتولید دانش، کار، سرمایه و توسعه اجتماع دانش بنیان از اهمیت ویژه برخوردار است.
چگونگی ارتقای کیفیت سیستم آموزش عالی و چگونگی پیاده کردن یک سری سناریوهای اجرایی و رویکرد های مختلف نیاز به کاربرد سیستم کنترل و تضمین کیفیت دانش و یادگیری دانشجویان و همچنین یاددهی اساتید و کمک به مدیریت سیستم آموزشی طراحی شده که گزارش کار وضعیت موجود و پیشرفت دانش و یادگیری دانشجو در یک پرونده شخصی خصوصی آنان ثبت و نگهداری می شود که تدوین و تهیه کارت ثبت گزارش نتایج پیشرفت آکادمی دانشجو (Academic Progress Report Card) از جمله ابتکارهای(Initiatives) موسسه برای ارتقای دانش و یادگیری همسو با توسعه پایدار کشور می باشد که جزیی از فعالیت های کلاسی نامیده می شود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.