شبکه پژوهشگران بتن

شبکه دیجیتالی پژوهشگران بتن شبکه ای ساده و پیچیده در جهت مشارکت فعالیتهای پژوهشی محققان دانش بنیان و تکنوگرایان درخصوص مشارکت در دانش یافته شده و همکاری و همگرایی برای ایجاد هم افزایی و کاهش تحقیقات موازی و همزمان در خصوص گسترش رقابت برای ایجاد تمایز در بازارهای اقتصاد ملی، منطقه ای و فعالیتهای جهان گلوبال در آینده نزدیک می باشد.

این شبکه به منظور برقراری پیوند با جوامع گلوبال فراملی برای نوآوری، تکنولوژی های عالی جدید در کاربردی کردن دستآوردهای آن در صنعت ساخت وساز بتنی است. این شبکه شرایط مؤثری برای هم اندیشی، هم گرایی، هماهنگی های لازم جهت ایجاد هارمونی و هم افزایی در فعالیتهای تحقیقاتی مشترک در سطح ملی و منطقه ای بوجود می آورد. اهداف چندگانه این شبکه دربرگیرنده سیستم های رقابتی و توسعه پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی، اشتغال، آموزش با کیفیت بالا، و البته اخلاق اجتماعی با روشی هولستیک، کثرتگرا، و آینده نگرانه در سطح ملی، منطقه ای و جهان گلوبال می باشد. در این شبکه فعالیتهای نوآورانه و تحقیقاتی مشترک در پروژه های ساخت و سازی انجام می گیرد و امکان استفاده سریع از دستاوردها و نتایج کاربردی حاصل را ایجاد می کند.

موضوعات هم گرایی مشترک پاسخگوی یکی از چهار محورهای اصلی ساخت و ساز کشور است:

  • هم گرایی تحقیقاتی میان رشته ای، به خاطر پراکندگی موجود در صنعت ساخت و سازهای بتنی در کشور و منطقه.
  • هم گرایی فعالیت های مشترک در نوآوری هایی که آگاهانه هشدار دهنده برای توسعه تواناییها و مهارت های فنی کاربردی.
  • هم گرایی مشارکتی در ارزش های عمومی برای آفرینش دانش، نوآوری و شکل گیری اجتماع دانش بنیان می باشد.
  • بودجه های لازم مکمل از صنایع مختلف بخش های خصوصی، دولتی، هزینه، ملی، منطقه ای، و جهان گلوبال که در خدمت تحقیقات کاربردی در صنعت ساخت و ساز بتنی و حمایت از صنعت خود باشد.

 برنامه شبکه پژوهشگران بتن، عملیاتی کردن تحقیقات کاربردی، آینده نگرانه، و موثر در پژوهش های تحقیقاتی و تسریع در ملموس ساختن نتایج کاربردی آنها را در جامعه دانش بنیان و تکنوگرای در دوران فراصنعتی است.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.