دانشکده عمران

دانشکده عمران موسسه علوم و توسعه پایدار آریا

کارشناسی ارشد ناپیوسته
مهندسی عمران-سازه
مهندسی عمران- زلزله
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
مهندسی عمران-مدیریت ساخت

کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی عمران-آب و فاظلاب
مهندسی اجرایی-عمران
مهندسی تکنولوژی ساختمان
مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
مهندسی شهرسازی

کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران – عمران
مهندسی عمران – نقشه برداری

کاردانی
مهندسی عمران
عمران-کارهای عمومی ساختمان
عمران-اجزای ساختمان های بتنی