آموزش و یادگیری

افتخار به گذشته، اکتشاف آینده های متفاوت ممکن، محتمل و مطلوب
Inventing the Futures, Honerong the Past

ارتقای سطح دانش تئوری، تعلیم دانش مهارت های تکنیکی و
شایسته پروری، گسترش و ترویج فرهنگ کاربردی

How to make Higher Education more meaningful through Facilitated Personal and Customized Knowledge, Learning and Group Discussions

شرایط آکادمیک آینده نگر

با پیدایش پدیده شگفت انگیزه انقلاب تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در متن اقتصادصنعتی(Industrial Economy)در اوآخر قرن بیستم منجر به شکل گیری دو پدیده جدید جهانی، جوامع گلوبال فراملی(Global Community) و ساختار اقتصادی فرهنگی و خدماتی فراصنعتی (Post-Industrial Economy) و یا بگفته ای دیگر “اقتصاد دانش بنیان “(Knowledge Based Economy)، متکی بر تکنولوژی تفکر خردورز جمعی(Intellectual Technology) و نظام نوین فرایندی مدیریت دانش(Knowledge Management) و پیدایش عصر نوین قرن بیست و یکم شده است، که بربستر این ساختارهای”اقتصادی فرهنگی” و در فضایی مدرن، انتزاعی، جغرافیایی نوظهور است که در کنار هویت های عصرهای گذشته همزیستی می کنند، همچنین در برابر انسان گلوبال قرن بیست و یکم به عنوان شهروند جامعه گلوبال چشم اندازی نوین را برای پی ریزی جوامع نوین با فرهنگی رفتاری و کاربردی فراملی جدید فراهم آورده است

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.