دانشکده معماری

دانشکده معماری موسسه علوم و توسعه پایدار آریا

 

کارشناسی ارشد ناپیوسته
مهندسی معماری
مدیریت پروژه و ساخت

کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی ناپیوسته شهرسازی
کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی معماری

کارشناسی پیوسته
کارشناسی پیوسته معماری
مهندسی معماری داخلی

کاردانی
کاردانی نقشه کشی معماری – معماری