دانشکده های موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

معماری

رشته معماری

عمران

رشته عمران

کامپیوتر

رشته کامپیوتر

مدیریت

رشته مدیریت

حسابداری

رشته حسابداری

برق

رشته برق

صنایع

رشته صنایع