اهداف موسسه علوم و توسعه پایدار

هدف توسعه تکنولوژی، خدمت به بشر می باشد،

بشر بیشتر اوقات از این هدف فاصله گرفته است. جهانی شدن تفاوت بین انسان کنونی و انسان گذشته را برتری صنعت در عصر حاضر می داند. در رسیدن به هدف اصلی بشر، پیشرفت چشمگیری حاصل نشده و برای جهانی شدن، باورها بایدجهانی شوند و در دوران کنونی راحت تر می توان باور ها را جهانی کرد.

انسان از آغاز آفرینش همواره در پی فراهم آوردن شرایطی بوده است که راحت تر زندگی کند. برقرار کردن رابطه و تبادل اطلاعات و مراودات اقتصادی با رویکردهای بسیار مختلفی برای بهبود زندگی بشر بوده است. بهبود، چیزی است که تقریباً برای عامه بشر آسایش فراهم می کند. توسعه تکنولوژی های اطلاعات، ارتباطات و ایجاد روشهای نوین اطلاع رسانی، روشهای نوین جدل و جنگ را نیز به وجود آورده اند. بشر بیشتر از اینکه نیروی خود را صرف بهبود زندگی کند، آن را صرف توسعه ابزارهای دفاع یا حمله به مخالفان خود نموده است.

نقطه ایده آل همه شرایط برای توسعه صنعت و فرهنگ گلوبال فراصنعتی آماده است. هدف موسسه علوم و توسعه آریا آفرینش و آموزش دانش و توسعه یکنواخت صنایع کشور و پاسخگویی به نیازهای جامعه گلوبال فراصنعتی ایران است، توسعه ای که یک محیط برد-برد برای همه فراهم کند. از آنجا که صنایع مختلف دارای رابطه نزدیکی با هم هستند، برای توسعه صنعت باید روقبای مختلف در یک صنعت و همچنین سایر صنایع توسعه یابند.

انطباق برنامه های آموزشی موسسه با نیازهای جامعه فراصنعتی کشور  
حرکت ملی توسعه صنعتی در صورتی شکل خواهد گرفت که فقط برای پوشه ها و کاغذها برنامه ریزی نشود، بلکه برای پاسخگویی به نیازهای پایایی؛ توسعه پایدار اقتصادی گلوبال، اجتماعی، حفظ منابع و سلامت محیط زیست کشور، منطقه و جهان گلوبال برنامه ریزی شود و فرهنگ کاربردی فراملی بر بستر اقتصاد فراصنعتی را توسعه و گسترش دهد.

دانشگاه ها، مراکز اصلی توسعه پایدار
دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، مراکز اصلی تولید و توسعه دانش، فنون، تکنولوژی و ارتقاء و ترویج فرهنگ ملی و فراملی هر کشور هستند. رابطه و پیوند رهبران صنایع مختلف کشور با این دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی عامل توسعه دانش، فنون، تکنولوژی و صنعت است و هدف اساسی ایجاد همکاری، هم اندیشی، هم گرایی، و برقراری رابطه دانشگاه و صنعت برای ایجاد هارمونی و هم افزایی در جهت پاسخگویی به نیاز های پیشرفت و توسعه صنایع مختلف کشور، منطقه و جهان گلوبال است. تکیه بر دیدگاه نظام سیستمی، آینده نگرانه، تفکر کوانتمی، رویکرد آموزشی و یادگیری پویا ترکیب اصولی دانش تئوری و دانش مهارت ها شایستگی های فنی و گسترش و ترویج فرهنگ رفتاری و کاربردی، با بهره گیری از مدیریت برنامه ریزی سناریوهای آینده های متفاوت برای نیروی انسان گلوبال بعنوان شهروند جامعه گلوبال دانش بنیان عامل اصلی توسعه پایدار هر کشور است.

لازمه جهانی شدن، توسعه صنعت و لازمه توسعه صنعت، توسعه فرهنگ فراملی دوران فراصنعتی با توجه به شروع توسعه فرهنگ محلی، ملی، و فراملی، آموزش دانش و یادگیری آزاد می باشد، این است که صنعت بایستی در جهت خدمت به بشر به کار گرفته شود. بهبود زندگی بشر و فراهم آوردن آسایش برای او، هدفی است که اگر مدنظر رهبران صنعتگر، دانشگرایان، مدیران و غیره قرار گیرد، راه برای توسعه فرهنگ گلوبال فراملی دوران فراصنعتی هموار می شود. جهانی شدن مقوله ای است که اگر به بیراهه نرود، قصد دارد با زدودن مرزهای جغرافیایی و توسعه همه جانبه و البته توسعه کمبود ها و باقیمانده های دوران صنعتی که لازمه اش توسعه فرهنگ گلوبال فراصنعتی است، در راه آسایش بشر گام بردارد. فرهنگ سازی همسو با توسعه نوآوری فنون و تکنولوژی و آگاهی رهبران و مدیران در دوران نوین فراصنعتی برای تغییرات فرهنگی با مشکلات زیادی روبرو می شود، فرهنگ زبان خاموشی است که بسیار سخن می گوید.
عدم برنامه ریزی استراتژی بکارگیری فناوری در تقابل با ورود فرهنگ در هر سازمانی، موسسه و کشوری اثر خود را بدون کنترل بر جا می گذارد و مانند اسب تروژن عمل می کند