دانشکده برق

دانشکده برق موسسه علوم و توسعه پایدار آریا

 

کارشناسی پیوسته:
کارشناسی پیوسته برق

کارشناسی ناپیوسته:
مهندسی تکنولوژی برق قدرت