رشته ها و مقاطع تحصیلی

گروه های پژوهشی موسسه

درباره موسسه

infou
موسسه علوم و توسعه پایدار آریا پیرو بازدید معاونت محترم
پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز و اعطای
مجوز رسمی به موسسه به عنوان موسسه پژوهش محور برای
مشارکت با مرکز تحقیقات بتن ``متب`` و تاسیس شاخه مرکز
تحقیقات بتن دانشگاه علوم و توسعه در ایوانکی برای هدایت
فعالیت های پژوهشی مشترک همسو با چشم انداز پایایی ایران؛
موافقت نمود
ادامه مطلب