رشته ها و مقاطع تحصیلی

گروه های پژوهشی موسسه

درباره موسسه

infou
موسسه علوم و توسعه پایدار آریا پیرو بازدید معاونت محترم
پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز و اعطای
مجوز رسمی به موسسه به عنوان موسسه پژوهش محور برای
مشارکت با مرکز تحقیقات بتن ``متب`` و تاسیس شاخه مرکز
تحقیقات بتن دانشگاه علوم و توسعه در ایوانکی برای هدایت
فعالیت های پژوهشی مشترک همسو با چشم انداز پایایی ایران؛
موافقت نمود
ادامه مطلب

موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

دانشگاهی آینده نگر

آخرین مطالب

مطالب را از اینجا پیگیری کنید.

otariaadmin
22 مهر 1397

تکمیل ظرفیت دانشگاه

مزایای تحصیلی موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا

دانشجویان چه می گویند؟

.

peter

آرمان فقیه

Front-end Developer

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

manuel

محسن فرزین

Designer

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

john-doe

جهان آرمان

Art director

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

elsie

مهسا علیزاده

Copyrighter

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

anthony

رضا قمیشی

CEO at Thimpress

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

jackson

سینا درخشنده

WordPress Developer

“ این قالب یکی از بهترین قالب های ارئه شده در زمینه آموزش و یادگیری است. با استفاده از این قالب بنده توانستم سایتی به خوبی سایت های فرانش پیاده سازی کنم و از آن درامد کسب کنم”

ارتباط با...